วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การสร้างอิฐบล็อกในโปรแกรม Photoshop

สร้างอิฐบล็อก
1. สร้าง file ใหม่ ขนาด 75*55 pixels RGB 72 ppi, white
2. เลือก rounded rectangle tool และ set 10 pixel radius. เปลี่ยนสี foreground #F9DBA7.
วาด rounded rectangle กว้าง 70 pixels สูง 50 pixels
Insert new layer และ ใช้ paint bucket โดยใช้สีเดียวกัน ใช้ move tool ในการย้ายรูปให้อยู่ตรงกลาง ปิดตาที่ shapes layer
3.click ที่ Layer 1.  Click select=>modify=>contract. Set contract 4 pixels. Click Select=>inverse selection.
Click Image=>adjust=> Hue saturation และเปลี่ยน lightnessโดย setเป็น -7. Deselect all.
4.click ที่ background layer และ set default colors โดยกดตัง d ที่ keyboard จากนั้นใช้ gradient tool ตั้งค่าเป็น linear gradient จากสีดำไปสีขาว ทำการวาด gradient จากล่างขวาไปด้านบนทางซ้ายมือ
5. Click edit=> define pattern. ตั้งชื่อว่า block. Save block file เป็น block.psd.
6. เปิด file ใหม่ สูง 110 high กว้าง 150 ใส่ block pattern โดย set เป็น100 %.จากนั้นใช ้rectangular marquee tool โดย set feather = 0, เลือก bottom 55 pixels
Click Filter=>other=>offset และ set offset เป็นตามด้านล่าง
 • horizontal = 20
 • vertical = 0, and
 • check wrap around.
7. เลือก magic wand และ set tolerance เป็น 35 และ ไม่ต้องติ๊กที่ contiguous จากนั้น click magic wand ที่ตรงกลางของอิฐก้อนหนึ่งจากนั้น click อิฐทั้งหมด
Click select=> Inverse. Click Filter=>Blur=> Gaussian blur, set to 3.2 pixels.
8. Click Select=> inverse.  Click Filter=> Texture=> Grain.
 • intensity = 40
 • contrast = 50
 • Crain type = Clumped.
9. Click Filter => Texture=> Craquelure
 • spacing = 11
 • depth = 2
 • brightness = 8

10. Click select=>select all. Click Filter=>other=>offset. Set offset เป็นตามด้านล่าง
 • horizontal = 75
 • vertical = 55
 • wrap around.
11. Click edit=> define pattern. ตั้งชื่อเป็น Stonewall.
ใ้ช้ rectangular marqueeเพื่อ highlight อิฐ กว้าง 75 pixel และสูง 55 pixels
Click edit=>define pattern.

1 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น